ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۷
  • صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
  • مدیر مسئول: مهدی تقوی
  • مدیر اجرایی: محسن قاسمی
  • سردبیر: پرویز صداقت
  • هیئت تحریریه: علی امانی، یحیی حساس یگانه، محسن قاسمی
  • همکار اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
  • طراح و صفحه‎آرا: علی قاصدی
  • وبگاه: لیلا بیگلری
  • سازمان آگهی‎ها: بنفشه صفری‎نژاد
  • همکاران تحریریه: علی سالم، نرگس رحمانی، امیرهادی معنوی مقدم

ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۷

تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵


فهرست مطالب شماره ۲۹۷ ماهنامه حسابدار: