مجله حسابدار: گذر از چهار دهه پر فراز و نشیب، میراسکندری