حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابداری شماره 2
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
مدیر اجرایی: ...
سردبیر: دکتر مهدی تقوی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: ...
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: ...