حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 103 و 104
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: مجید میراسکندری
سردبیر: محمد شلیله
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: منیژه نفیسی- سعید جعفری- میترا مقدس زاده- علی اکبر حاج حسینی
طراح و صفحه آرا: پرویز خوانساری
وبگاه: ..
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: جمشید ارجمند، خامنه ای