حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 105 و 106
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: محمد شلیله
هیئت تحریریه: دکتر علی جهانخانی، هوشنگ خستویی، مصطفی علی مدد، امیر پوریانسب، عبدالرضا تالانه، شیوا سعادت لاجوردی، مهدی مرادزاده فرد، علی مصدر
همکاران اجرایی: منیژه نفیسی- سعید جعفری- میترا مقدس زاده- مرمر ورجاوند- ویدا ولی اوغلی- یاشار شلیله- علی اکبر حاج حسینی
طراح و صفحه آرا: پرویز خوانساری
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: جمشید ارجمند، خامنه ای