حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 116
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
مدیر اجرایی: مجید میراسکندری
سردبیر: یداله مکرمی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: ...
طراح و صفحه آرا: طاهره رهبر
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: محمود غفاری مهر، خامنه ای