حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 120
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: مجید میراسکندری
سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: ...
طراح و صفحه آرا: طاهره رهبر
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: محمود غفاری مهر