حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 126
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: ...
سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: ...
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: فریبا ولی زاده، مهندس مسعود سروری، محمود غفاری مهر