حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 153
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: غلامحسین دوانی
هیئت تحریریه: غلامرضا سلامی، هوشنگ خستویی، ابوالقاسم فخاریان، علی امانی، منصور شمس احمدی، حمیدرضا ارجمندی، عبدالرضا تالانه، امیر پوریانسب، مجید میراسکندری
همکاران اجرایی: سعید جعفری، اکرم سمیعی، مهدیس نعیمی، خرسند حجتی، تقی امیر یزدانی
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: امیر پوریانسب، بزرگ پورجعفر، صدیقه ذولفقاری، مسعود سروری