حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 162
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: غلامحسین دوانی
هیئت تحریریه: غلامرضا سلامی، هوشنگ خستویی، ابوالقاسم فخاریان، علی امانی، منصور شمس احمدی، حمیدرضا ارجمندی، عبدالرضا تالانه، امیر پوریانسب، مجید میراسکندری
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری، مسعود سروری، بزرگ پورجعفر
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: امیرپوریانسب