حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 187
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: دکتر محسن خوش طینت
هیئت تحریریه: دکتر عبدالرضا تالانه، دکتر یحیی حساس یگانه، هوشنگ خستوئی، غلامحسین دوانی، غلامرضا سلامی، منصور شمس احمدی، دکتر محمد عرب مازار، ابوالقاسم فخاریان، دکتر یداله مکرمی، دکتر مهدی مرادزاده فرد
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری ،سعید جعفری، اکرم سمیعی، خرسند حجتی، تقی امیر یزدانی، مژگان مبصر
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: دکتر نظام الدین رحیمیان