حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 192 و 193
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: دکتر محسن خوش طینت
هیئت تحریریه: امیر پوریانسب، دکتر عبدالرضا تالانه، دکتر یحیی حساس یگانه، هوشنگ خستوئی، غلامحسین دوانی، غلامرضا سلامی، منصورشمس احمدی، دکتر محمد عرب مازار، ابوالقاسم فخاریان، دکتر یداله مکرمی، دکتر مهدی مرادزاده فرد
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری ،سعید جعفری، اکرم سمیعی، خرسند حجتی، تقی امیر یزدانی، مژگان مبصر
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: سعید جعفری
همکاران تحریریه: دکتر نظام الدین رحیمیان