حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 195
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: دکتر محسن خوش طینت
هیئت تحریریه: دکتر محسن خوش طینت، غلامحسین دوانی، دکتر علی رحمانی، دکتر نظام الدین رحیمیان، غلامرضا سلامی، دکتر یداله مکرمی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری، سعید جعفری، اکرم سمیعی، خرسند حجتی، تقی امیر یزدانی، مژگان مبصر
طراح و صفحه آرا: ...
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: ...