حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره ۲۰۷
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: ...
هیئت تحریریه: غلامرضا سلامی، ابوالقاسم فخاریان، دکتر یدالله مکرمی
همکاران اجرایی: ...
طراح و صفحه آرا: زهرا نجفی
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: ...
همکاران تحریریه: رافیک باغومیان