حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 211
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: ...
هیئت تحریریه: غلامرضا سلامی، ابوالقاسم فخاریان، مهدی مرادزاده، رضا مستاجران، یدالله مکرمی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: زهرا نجفی
وبگاه: ...
سازمان آگهی ها: سعید جعفری
همکاران تحریریه: ...