حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 254
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محمد منیری
سردبیر: امیر پوریانسب
هیئت تحریریه: سعید جمشیدی‏ فرد(رئیس)، هوشنگ خستویی، غلامرضا سلامی، ابوالقاسم فخاریان، رضا مستاجران، مهدي مرادزاده‌فرد، یدالله مکرمی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: محسن قاسمی- مجتبی آزادیان-رضا قنبریان