حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 274 و 275
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: امیر پوریانسب
هیئت تحریریه: محسن قاسمی، یحیی حساس یگانه، علی امانی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: محسن قاسمی- مجتبی آزادیان-رضا قنبریان