حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 269
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: امیر پوریانسب
هیئت تحریریه: ابوالقاسم فخاریان(رئیس)، سعید جمشیدی‏ فرد، هوشنگ خستویی، و غلامرضا سلامی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: رضا قنبریان، ابراهیم ابراهیمی، محسن قاسمی،آیدا پوریانسب، پریسا جعفری، مجتبی آزادیان