حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 280 و 281
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: پرویز صداقت
هیئت تحریریه: علی امانی، یحیی حساس یگانه محسن قاسمی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: سمانه سیمره
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: سمانه صادقي، آرش اسدي فاطمه قشقايي