حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 319 و 320
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: محسن قاسمی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: محسن قاسمی، صدیقه ذالفقاری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: امیرهادی معنوی مقدم، سمیه وطن دوست