حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 325-324
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: محسن قاسمی
هیئت تحریریه: سمیه وطن دوست
همکاران اجرایی: محسن قاسمی، صدیقه ذولفقاری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: ...

بهمن و اسفند 1397