حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 349
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: سیدمحمد باقرآبادی
سردبیر: سیدمحمد باقرآبادی
هیئت تحریریه: ...
همکاران اجرایی: حسن چناری
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: ...