حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره 330
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: محسن قاسمی
هیئت تحریریه: سمانه هاشم زاده- بنفشه صفری نژاد
همکاران اجرایی: سمانه هاشم زاده
طراح و صفحه آرا: لیلا بیگلری
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری نژاد
همکاران تحریریه: -

مرداد و شهریور 1398