بابک وهابی | مجله حسابدار | شماره مرداد و شهریور 1398 | صص 45-43 | بازگشت به فهرست مجله

سید سجاد ابراهیمی راد | مجله حسابدار | شماره مرداد و شهریور 1398 | صص 42-37 | بازگشت به فهرست مجله

سمانه هاشم زاده | مجله حسابدار | شماره مرداد و شهریور 1398 | صص 36-32 | بازگشت به فهرست مجله

محمد شلیله | مجله حسابدار | شماره مرداد و شهریور 1398 | صص 31-28 | بازگشت به فهرست مجله