حسابدار شماره ۱
ماهنامه حسابدار شماره ۳۱۱ و ۳۱۲
صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
مدیر مسئول: مهدی تقوی
مدیر اجرایی: محسن قاسمی
سردبیر: پرویز صداقت
هیئت تحریریه: علی امانی، یحیی حساس یگانه، محسن قاسمی
همکاران اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
طراح و صفحه آرا: علی قاصدی
وبگاه: لیلا بیگلری
سازمان آگهی ها: بنفشه صفری‎نژاد
همکاران تحریریه: علی سالم، نرگس رحمانی، امیرهادی معنوی مقدم