ماهنامه حسابداری شماره 2
زمان انتشار: دی ۱۳۶۳
شماره شاپا: ۱۷۳۵-۰۵۳۰
ماهنامه حسابدار شماره 1
زمان انتشار: آذر ۱۳۶۳
شماره شاپا: ۱۷۳۵-۰۵۳۰